İŞLETME ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE KONULARI

 1. Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
 2. Stratejik İşbirlikleri ve KOBİ’lerde Stratejik İşbirliklerinin Performansa Etkisi
 3. Lojistik Sektöründe Bilişim Teknolojileri Kullanımı
 4. Franchising ve Hizmet İşletmelerinde Örnek Uygulamalar
 5. Joint Venture ve Türkiye’de Joint Venture Uygulamaları
 6. Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Uygulamaları
 7. KOBİ’lerde Yenilik Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 8. KOBİ’lerin Temel Finans Sorunları
 9. KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi
 10. KOBİ’lerde Pazarlama Sorunları ve Örnek Uygulamalar
 11. KOBİ’lerde İhracat Sorunları ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
 12. KOBİ’lerde Elektronik Ticaret Uygulamaları
 13. KOBİ’lerde Verimlilik Artırma Teknikleri
 14. KOBİ’lerde Üretim Yönetimi
 15. KOBİ’lerde Modern Yönetim Teknikleri ve Örnek Uygulamalar
 16. Stratejik Yönetim ve Planlama ve Örnek Uygulamalar
 17. Satış Gücü Yönetimi ve İşletmelerde Satış Gücünün Artırılmasına Yönelik Uygulanan Teknikler
 18. Dağıtım Kanalları ve KOBİ’lerde Dağıtım Kanalları
 19. Modern Pazarlama Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 20. Tanzim-Teşhir Yönetimi ve Parekende Sektöründe Tanzim-Teşhir Uygulamaları
 21. Modern Finans Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 22. İşletmelerde Yatırım Analizi Çalışmalarının Önemi ve Örnek Uygulamalar
 23. Yatırım Kararlarının Alınmasında Hedef Pazar Stratejilerinin Önemi
 24. Etkin Finans Yönetimi Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi
 25. Stratejik Finans Yönetimi ve Denetiminin İşletmelerinin Yaşam Sürelerine Etkileri
 26. Türkiye’de Organizasyon Değişim ve Yeniden Yapılanma Faaliyetlerinin Önemi
 27. Yaşam Süresi Kavramı ve Türkiye’de İşletmelerin Yaşam Sürelerinin Artırılmasına Yönelik Teknikler
 28. Performans Değerleme Çalışmalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 29. Tedarikçi Performans Değerlendirme Uygulamalarının Şirket Performansına Etkisi
 30. Kamu Kurumlarında Performans Değerlemenin Önemi
 31. Kriz Dönemlerinde Finansal Yönetimin Önemi
 32. Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma Sorunu
 33. Stratejik İşbirlikleri ve Dünyada ve Türkiye’de Örnek Uygulamalar
 34. Lojistik Sektöründe Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve İşletme Performansına Etkisi
 35. Otomotiv Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları
 36. Tekstil Sektöründe Dikey ve Yatay Entegrasyonlar ve Etkileri
 37. Uluslar arası Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
 38. Kriz Dönemlerinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Önemi
 39. Kurumsallaşma ve Şirket Kültürünün Önemi
 40. Çalışan İlişkileri Yönetimi ve Şirket Performansına Etkisi
 41. Hizmet İşletmelerinde Yalın Üretim Uygulamaları
 42. İşletmelerde Modern Yönetim Teknikleri ve Performansa Etkisi
 43. Stratejik Bilgi Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi
 44. Örgütlerde Değişim Yönetiminin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 45. Yönetim Kuramları ve Günümüz Küresel Rekabet Ortamında Yansımaları
 46. Kriz Dönemlerinde Değişim Yönetimi Uygulamaları
 47. Kriz Dönemlerinde İç Müşteri Memnuniyeti Çalışmaları
 48. İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Motivasyon
 49. Örgütsel Bağlılık Ve Motivasyon İlişkisi
 50. Ücret Yönetimi Ve Motivasyon İlişkisi
 51. İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Planlama
 52. Yönetim Bilgi Sistemleri Ve Uygulamaları
 53. ISO 9000 Kalite Yönetimi Ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 54. Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim Problemlerinin Stratejik Planlama İle Çözülmesi
 55. Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Örnek Uygulamalar
 56. Türkiye’de E-Devlet Çalışmaları Ve Örnek Uygulamalar
 57. Tepkisel Üretim Sistemleri ve İşletme Performansına Etkileri
 58. İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderliğin Rolü Ve Önemi.
 59. Küreselleşme Ve Esnek Yönetim: Değişen İş Organizasyonları Üzerine Bir İnceleme
 60. 2000 Yılında Yenilenen ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Şartları, Rekabetçi Avantajları Ve Bir Uygulama
 61. Yeni Yönetim Teknikleri Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine Etkisi
 62. Şirket Birleşmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
 63. Bilgi Çağında Bilgi Yönetimi Ve Öğrenen Örgütler
 64. Hizmet İşletmelerinde Bilişim Teknolojisi Ve Teknoloji Yönetiminin Stratejik Açıdan Kullanımı
 65. Kriz Dönemlerine Yönlendirilmiş Strateji Ve Vizyon Yönetimi Ve Bir Uygulama
 66. Kriz Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 67. İşletmelerde Krizleri Önlemede Ekip Çalışmasının Önemi
 68. Stratejik Planlamada Şirket Değerlerinin Önemi
 69. Stratejik Vizyon ve Önemi
 70. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönetim problemlerinin startejik planlama ile çözülmesi
 71. Stratejik İşbirlikleri ve Örnek Uygulamalar
 72. Teknolojik İşbirliği, Önemi ve Şirket Performansına Etkileri
 73. Yenilik Yönetimi ve Yenilik Uygulamaları
 74. Vizyoner Liderlik ve Örgütsel Motivasyon
 75. Stratejik Üretim ve Yönetim
 76. Kriz Dönemlerinde Stratejik Yönetim Faaliyetlerinin Önemi
 77. Değişim Yönetimi ve Değişim Mühendisliği
 78. Hayalgücü Mühendisliği
 79. Kriz Dönemlerinde Şirket Performansının Ölçümü
 80. Performans Yönetimi ve Örnek Uygulamalar
 81. Balanced Scorecard
 82. İşletmelerde Kalitenin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar
 83. İşletmelerde Performans Ölçümüne Yönelik Teknikler
 84. Modern Performans Yönetimi Yaklaşımları
 85. SWOT Analizi ve Stratejik Yönetim
 86. Hizmet Sektöründe Performans Yönetimi ve Önemi
 87. Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü
 88. Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
 89. İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi
 90. Stratejik Küçülme Uygulamaları
 91. İdeal Büyüklüğe Erişme (Rightsizing) Uygulamaları
 92. İşletmelerde Kıyaslama (Benchmarking) Uygulamaları ve Önemi
 93. Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Örnek Uygulamalar
 94. Tedarik Zinciri Yönetimi
 95. Tedarik Zinciri Yönetiminde Stratejik Planlama
 96. Tedarik Zincirinin Tasarımında Modern Yaklaşımlar
 97. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık
 98. Yönetim Kuramları ve Karşılaştırması
 99. Teknolojik Değişimin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 100. Motivasyon Kuramları ve Karşılaştırması
 101. İleri Üretim Teknolojileri ve Uygulamaları
 102. Modern Yönetim Teorileri ve Uygulamaları
 103. Kıyaslama-Sürekli Gelişme İlişkisi:Örnek Uygulamalar
 104. Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Önemi
 105. Ekip Çalışması-Sürekli Gelişmesi İlişkisi
 106. Kalite Çemberleri Uygulamalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 107. Kalite Çemberlerinin İşletme Performansına :Etkileri
 108. Kalite Çemberleri ve Önemi:Örnek Uygulamalar
 109. Sürekli Geliştirme ve İyileştirme Çalışmalarının İşletme Performansına Etkileri
 110. Müşteri Memnuniyetinin Ölçümüne Yönelik Çalışmalar
 111. Toplam Kalite Yönetiminde Müşteri Merkezlilik ve Önemi
 112. İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Teknikleri
 113. İstatistiksel Kalite Kontrolünde Kullanılan Yöntemler
 114. Hizmet İşletmelerinde hizmet kalitesinin ölçümü
 115. Bilgi Çağında Bilgi Yönetimi-Bilişim Teknolojileri
 116. Öğrenen Organizasyonlar ve Örnek Uygulamalar
 117. İşletmelerde Mobbing ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 118. Sosyal Pazarlama ve Önemi
 119. İşletmelerde Kurumsal İtibar Yönetimi
 120. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Müşteri Bağlılığına Etkisi
 121. İmaj Yönetimi Çalışmalarının Marka Bilinirliğine Etkisi
 122. Elektronik Pazarlama Faaliyetlerinin Marka İtibarı ve Bilinirliğine Etkisi
 123. Sponsorluk Faaliyetlerinin Marka Bilinirliğine Etkisi
 124. Elektronik Ticaret Uygulamalarında Reklamın ve Alan Adının Önemi
 125. Elektronik İşletmecilik Uygulamaları ve Türkiye’de Örnek Projeler
 126. Modern Üretim Teknikleri ve KOBİ’lerde Uygulamalar
 127. KOBİ’lerde Elektronik Ticaret Uygulamaları ve Örnekler
 128. Ürün ve Süreç Yeniliği Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi
 129. Yenilik Yönetimi ve İşletmelerde Yenilik Yönetimi Uygulamaları
 130. Yaratıcılık ve Yenilik Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi
 131. Ar-Ge Yönetimi ve İşletmelerde Ar-Ge Yönetiminin Önemi